Nezávislé sdružení logopedů ve školství

Asociace logopedů ve školství

ALŠ

ALŠ

Jsme dobrovolným a nezávislým sdružením logopedů pracujících v resortu školství se zaměřením na děti a žáky s poruchou komunikačního procesu.

Další vzdělávání pedagogů

Pracujeme na dalším vzdělávání pedagogů, a proto byla ALŠ udělena akreditace MŠMT na tyto vzdělávací programy…

Výkonný výbor

Snažíme se myslet moderně a hledět do budoucnosti.

Vzdělávací programy

Všechny kurzy, které ALŠ pořádá, jsou akreditovány MŠMT.

ALŠ v médiích

Co o nás píší na

Aktuální informace

Zde najdete co právě řešíme a čemu se věnujeme.

Výkonný výbor

Členové výkonného výboru
Předseda:
Mgr. Pavla Lukáčová
Místopředseda:
Mgr. Lenka Kořínková
Jednatel:
Mgr. Kateřina Denemarková
Člen:
PhDr. Veronika Včelíková, Ph.D.
Mgr. Přemysl Jeřábek

O nás

ALŠ je profesní organizací sdružující a hájící zájmy odborných logopedických pracovníků působících ve školství. Tato nezisková organizace, nezávislé sdružení logopedů, působí v České republice od roku 2006 a její přesný název je Asociace logopedů ve školství (dále jen ALŠ). Celorepublikovou členskou základnu tvoří odborníci z řad speciálních pedagogů-logopedů a obecně logopedů s působností ve školství, a to jak z oblasti poradenské, učitelské, ale také akademické. Svým členům se ALŠ snaží poskytovat všeobecnou profesní podporu, záštitu, metodické vedení a konzultace problematiky týkající se logopedické intervence ve školství či souvisejících kvalifikačních předpokladů.

Krom zmiňované komplexní podpory směřované logopedům působícím v rezortu školství je primárním cílem, prostřednictvím systematického vzdělávání, přispívat ke zkvalitňování a zvyšování úrovně poskytované logopedické péče ve výchovně vzdělávací soustavě. Velké úsilí je směřováno k rozvoji odborné úrovně pedagogických pracovníků, kteří v rezortu školství vykonávají činnosti z oblasti školské logopedie.

Z důvodů výše uvedených je jednou z hlavních priorit asociace neustále pracovat na systému vzdělávání školských logopedů a zvyšovat tak jejich kvalifikační a profesní růst v souladu s nejaktuálnějšími vědeckými poznatky a trendy. Jedině tak je možné dosáhnout postupného zkvalitňování úrovně v poskytování logopedické péče žákům s narušenou komunikační schopností.

ALŠ se nijak konfrontačně nevymezuje vůči jiným organizacím podobného zaměření, naopak usiluje o navázání všestranné, nejlépe multioborově zaměřené, spolupráce.

Další vzdělávání logopedů ve školství

Specializační vzdělávání logopedů ve školství

Kurz je určen pedagogickým pracovníkům – speciálním pedagogům / logopedům ve školství / – absolventům magisterského vysokoškolského studia speciální pedagogiky se státní závěrečnou zkouškou z logopedie.

Jedná se o studium k výkonu specializovaných činností speciálního pedagoga v oblasti školské logopedie podle § 9 odst. 1 písm. e) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů.

Cílem tohoto vzdělávání je vybavit účastníky kurzu aktuálními poznatky a specifickými odbornými dovednostmi z oblasti logopedie. Rozšířit jejich znalosti o nejnovější vědecké poznatky a výsledky z lékařských věd, oblasti speciální pedagogiky, logopedie a psychologie.

Studium umožňuje propojení teorie s praxí a je koncipováno tak, aby prohloubilo znalosti frekventantů prostřednictvím detailního multidisciplinárního, holistického pohledu na daný logopedický problém a způsobů jeho řešení včetně praktické aplikace.

Jedná se o tříletý vzdělávací program, jehož poslední běh byl zahájen v roce 2020 a ukončen bude na podzim roku 2023. Nyní tedy není možné se do tohoto programu přihlásit. Pokud máte zájem studium v budoucnu absolvovat, je možné nám tuto informaci zaslat prostřednictvím kontaktního formuláře.

Prohlubující studium pro absolventy specializačního studia pro logopedy ve školství

Obsah studia plynule navazuje na již akreditovaný 250 ti hodinový vzdělávací program “Specializační studium logopedů ve školství”. Jedná se o prohlubující studium, které frekventanty seznamuje s nejnovějšími poznatky, trendy, metodami a odbornými postupy v diagnostice logopedických poruch a také poskytované logopedické péče v oblasti neurovývojových poruch řeči.

Anotace vzdělávacího programu

Komplexní stimulace u dětí

Stimulace dítěte již od jeho narození je zásadní pro správný vývoj. Jedná se o období dynamického vyzrávání centrální nervové soustavy.  V tomto období dětský mozek přijímá všechny informace z okolí a dítě se učí mnohem rychleji. Velmi zásadní je tedy poskytovat dítěti v tomto období maximum podnětů k experimentování a je nezbytná cílená podpora a poskytování správných podnětů pro rozvoj nejen v oblasti řeči, ale i hrubé a jemné motoriky, sluchového a zrakového vnímání, kognitivní a sociální oblasti. Pohyb a motorika je základem pro učení se v každém věku, v dětském obzvlášť. V průběhu raného vývoje dítě vykonává zpočátku převážně reflexní pohyby, hrubá a jemná motorika se rozvíjejí v součinnosti s ostatními smysly a kognicí.

 Nabízený vzdělávací kurz je zaměřen na získání znalostí a dovedností, jak přistupovat k dětem s obtížemi ve vývoji nervové soustavy a opožděným psychomotorickým vývojem.

Komu je určen?

  • odborníkům,  speciálním pedagogům – logopedům
  • případně speciálním pedagogům jiných specializací
  • psychologům, kteří se chtějí naučit efektivněji podporovat celkový neuromotorický vývoj dítěte

 Celková časová dotace je 16 hodin ve formě odborného semináře, který bude kombinovat teorii s ukázkami a praktickými cvičeními.

Lektoři:

PhDr. Zuzana Jandová, Ph.D.: klinický logoped, Bratislava

Mgr. Natália Šlosárová: surdoped, Logopedické centru ASOBI, Bratislava

Vzdělávací kurz bude zahájen na jaře 2024.

Úvod do senzomotorické integrace – nácvikový kurz

Cílem kurzu je získání základní praktické dovednosti frekventantů k použití senzomotorické integrace (SMI) v rámci intervencí především u dětí s vývojovými poruchami řeči, PAS a poruchami učení. Kurz je koncipován jako úvod do problematiky. Účastník by měl být, po jeho absolvování, schopen prakticky použít cvičení/rehabilitační postupy SMI jako úvodní intervenci umožňující následně efektivněji použít běžné edukační a reedukační postupy. Součástí kurzu je též výuka jednotlivých konceptů multidisciplinarity se sebezkušenostním prožitkovým workshopem na téma „dialogy sítí“.

Primární logopedická prevence

Tento kurz je určen učitelům MŠ, ZŠ 1. stupně a asistentům pedagoga. 

Časová dotace jednoho kurzu je 60 hodin, které budou rozděleny na dvě části. První část je čtyřdenní, zpravidla probíhá od pondělí do čtvrtka (34 hodin), v této části proběhne teoretická část a praktické ukázky. Druhá část je jednodenní (6 hodin), v které proběhne vyhodnocení a závěrečný pohovor. Druhá část proběhne do 60-ti dnů po ukončení první části. V tomto období, které navazuje na první část, frekventant pracuje se skupinou dětí či žáků přímo na svém pracovišti v rozsahu 20 hod., průběh této činnosti zaznamenává do připravených formulářů. Frekventanti vedou pracovní záznamy a požadovanou dokumentaci o dětech /celkem 5 dětí/, která je součástí závěrečné zkoušky /druhá část/.

Aktuálně probíhající kurzy budou vždy zařazeny do sekce “Aktuální informace”

Média a ALŠ

 

Krajští koordinátoři logopedické péče

 

Napište nám

14 + 13 =