Nezávislé sdružení logopedů ve školství

Asociace logopedů ve školství

ALŠ

ALŠ

Jsme dobrovolným a nezávislým sdružením logopedů pracujících v resortu školství se zaměřením na děti a žáky s poruchou komunikačního procesu.

Další vzdělávání pedagogů

Pracujeme na dalším vzdělávání pedagogů, a proto byla ALŠ udělena akreditace MŠMT na tyto vzdělávací programy…

Výkonný výbor

Snažíme se myslet moderně a hledět do budoucnosti.

Vzdělávací programy

Všechny kurzy, které ALŠ pořádá, jsou akreditovány MŠMT.

ALŠ v médiích

Co o nás píší na

Aktuální informace

Zde najdete co právě řešíme a čemu se věnujeme.

Výkonný výbor

Členové výkonného výboru
Předseda:
Mgr. Pavla Lukáčová
Místopředseda:
Mgr. Lenka Kořínková
Jednatel:
Mgr. Kateřina Denemarková
Člen:
PhDr. Veronika Včelíková, Ph.D.
Mgr. Přemysl Jeřábek

O nás

ALŠ je profesní organizací sdružující a hájící zájmy odborných logopedických pracovníků působících ve školství. Tato nezisková organizace, nezávislé sdružení logopedů, působí v České republice od roku 2006 a její přesný název je Asociace logopedů ve školství (dále jen ALŠ). Celorepublikovou členskou základnu tvoří odborníci z řad speciálních pedagogů-logopedů a obecně logopedů s působností ve školství, a to jak z oblasti poradenské, učitelské, ale také akademické. Svým členům se ALŠ snaží poskytovat všeobecnou profesní podporu, záštitu, metodické vedení a konzultace problematiky týkající se logopedické intervence ve školství či souvisejících kvalifikačních předpokladů.

Krom zmiňované komplexní podpory směřované logopedům působícím v rezortu školství je primárním cílem, prostřednictvím systematického vzdělávání, přispívat ke zkvalitňování a zvyšování úrovně poskytované logopedické péče ve výchovně vzdělávací soustavě. Velké úsilí je směřováno k rozvoji odborné úrovně pedagogických pracovníků, kteří v rezortu školství vykonávají činnosti z oblasti školské logopedie.

Z důvodů výše uvedených je jednou z hlavních priorit asociace neustále pracovat na systému vzdělávání školských logopedů a zvyšovat tak jejich kvalifikační a profesní růst v souladu s nejaktuálnějšími vědeckými poznatky a trendy. Jedině tak je možné dosáhnout postupného zkvalitňování úrovně v poskytování logopedické péče žákům s narušenou komunikační schopností.

ALŠ se nijak konfrontačně nevymezuje vůči jiným organizacím podobného zaměření, naopak usiluje o navázání všestranné, nejlépe multioborově zaměřené, spolupráce.

Další vzdělávání logopedů ve školství

Komplexní stimulace u dětí

Stimulace dítěte již od jeho narození je zásadní pro správný vývoj. Jedná se o období dynamického vyzrávání centrální nervové soustavy.  V tomto období dětský mozek přijímá všechny informace z okolí a dítě se učí mnohem rychleji. Velmi zásadní je tedy poskytovat dítěti v tomto období maximum podnětů k experimentování a je nezbytná cílená podpora a poskytování správných podnětů pro rozvoj nejen v oblasti řeči, ale i hrubé a jemné motoriky, sluchového a zrakového vnímání, kognitivní a sociální oblasti. Pohyb a motorika je základem pro učení se v každém věku, v dětském obzvlášť. V průběhu raného vývoje dítě vykonává zpočátku převážně reflexní pohyby, hrubá a jemná motorika se rozvíjejí v součinnosti s ostatními smysly a kognicí.

 Nabízený vzdělávací kurz je zaměřen na získání znalostí a dovedností, jak přistupovat k dětem s obtížemi ve vývoji nervové soustavy a opožděným psychomotorickým vývojem.

Komu je určen?

  • odborníkům,  speciálním pedagogům – logopedům
  • případně speciálním pedagogům jiných specializací
  • psychologům, kteří se chtějí naučit efektivněji podporovat celkový neuromotorický vývoj dítěte

Celková časová dotace je 16 hodin ve formě odborného semináře, který bude kombinovat teorii s ukázkami a praktickými cvičeními.

 Vzdělávací kurz se bude konat v termínu 22.3.-23.3.2024 v Brně.

Více informací naleznete v příloze.

Úvod do senzomotorické integrace – nácvikový kurz

Cílem kurzu je získání základní praktické dovednosti frekventantů k použití senzomotorické integrace (SMI) v rámci intervencí především u dětí s vývojovými poruchami řeči, PAS a poruchami učení. Kurz je koncipován jako úvod do problematiky. Účastník by měl být, po jeho absolvování, schopen prakticky použít cvičení/rehabilitační postupy SMI jako úvodní intervenci umožňující následně efektivněji použít běžné edukační a reedukační postupy. Součástí kurzu je též výuka jednotlivých konceptů multidisciplinarity se sebezkušenostním prožitkovým workshopem na téma „dialogy sítí“.

Primární logopedická prevence

Tento kurz je určen učitelům MŠ, ZŠ 1. stupně a asistentům pedagoga.

Časová dotace jednoho kurzu je 60 hodin, které budou rozděleny na dvě části. První část je čtyřdenní, zpravidla probíhá od pondělí do čtvrtka (34 hodin), v této části proběhne teoretická část a praktické ukázky. Druhá část je jednodenní (6 hodin), v které proběhne vyhodnocení a závěrečný pohovor. Druhá část proběhne do 60-ti dnů po ukončení první části. V tomto období, které navazuje na první část, frekventant pracuje se skupinou dětí či žáků přímo na svém pracovišti v rozsahu 20 hod., průběh této činnosti zaznamenává do připravených formulářů. Frekventanti vedou pracovní záznamy a požadovanou dokumentaci o dětech /celkem 5 dětí/, která je součástí závěrečné zkoušky /druhá část/.

Aktuálně probíhající kurzy budou vždy zařazeny do sekce “Aktuální informace”

Kurz se bude konat v termínu 19.8.-22.8.2024 v Praze.

Více informací naleznete v příloze.

Přihláška zde.

Kurz se bude konat v termínu  12.8. – 15.8. 2024 v Českých Budějovicích.

Více informací naleznete v příloze.

Přihláška zde.

Studium pro přípravu školských logopedů

Informace naleznete v přiloženém dokumentu.

Přihlášku naleznete zde.

MYOFUNKČNÍ TERAPIE 4 – 8 sTArs (dle Anity Kittel a Niny Oster)

Lektorkou tohoto kurzu je multiplikátorka pro ČR Mgr. Lea Šafránková. Kurz se bude konat ve dnech 14.6.-16.6.2024 v Brně. Veškeré potřebné informace o vzdělávání naleznete v přiloženém dokumentu.

Přihlášku naleznete zde.

Média a ALŠ

 

Krajští koordinátoři logopedické péče

 

Napište nám

14 + 2 =